• 8(0432)550441
  • Email biblioteka@vtei.edu.ua

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою інституту розроблені у відповідності з Законами України "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", та "Положенням про бібліотеку Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ".
1.2. Ці Правила є документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування, права і обов’язки бібліотеки і користувача. 
1.3. Фонди бібліотеки є одним з провідних науково-інформаційних ресурсів, забезпечення наукової та навчально-виховної діяльності і являються складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи та знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою інституту безкоштовне. Додатково можуть надаватися платні послуги відповідно до постанов Кабінету міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг №383/239/131/(z0596-97) та наказу директора. Вартість послуг визначається на договірних засадах і регламентуються окремим положенням.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Користувачами бібліотеки може бути весь контингент інституту, а при наявності місць в читальних залах кожна бажаюча стороння зво особа.
2.2. Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Для сторонніх користувачів - паспорт. 
2.3. На підставі поданих документів видається друкований чи електронний квиток, який надає право користування усіма підрозділами бібліотеки. Втрата квитка не позбавляє читача відповідальності за всі документи, що взяті під нього.
2.3.1. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
2.3.2. При втраті квитка користувач отримує дублікат через місяць після заяви про втрату. 
2.4. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою. Знання правил користування бібліотекою та зобов’язання їх виконання користувач підтверджує підписом на читацькому формулярі. При обслуговуванні в автоматизованому режимі користувач підтверджує свою згоду пін-кодом.

3. Порядок користування абонементами та читальними залами бібліотеки

3.1. Обслуговування користувачів на абонементах та читальних залах можливе тільки при наявності читацького (студентського) квитка бібліотеки з дійсним терміном використання.
3.2. На абонементах:
3.2.1. Читач бібліотеки може одержати для тимчасового користування всі наявні у фондосховищі документи.
3.2.1.1. Наявна навчальна література видається на весь навчальний триместр відповідно до навчальних планів і програм курсів.
3.2.1.2. Кількість інших видань та термін користування ними бібліотека встановлює відповідно до можливостей своїх фондів.
3.2.2. За кожний одержаний екземпляр користувач повинен розписатися на книжковому формулярі. При автоматизованій видачі документів, він повинен попередньо ознайомитися з особливостями електронної форми обліку.
3.2.3. На прохання читача термін користування документами може бути продовжений, якщо на них немає попиту інших.
3.3. В читальних залах:
3.3.1. Видаються всі наявні в їх фондах документи, для роботи безпосередньо в читальних залах. В тому числі рідкісні книги, альбоми, атласи, видання підвищеного попиту та поодинокі примірники, періодичні видання, документи на електронних носіях і література, що надійшла по МБА. 
3.3.2. Кількість документів, які видаються у читальному залі, не обмежена.
3.3.3. Виносити з приміщень читальних залів видання без дозволу чергових бібліотекарів забороняється.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:
4.1. На оперативне, диференційоване обслуговування та одержання повної інформації про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
4.2. Безкоштовно користуватись основними бібліотечно-інформаційними послугами.
4.2.1. Отримувати у тимчасове користування всі наявні документи (на різних носіях інформації).
4.2.2. Користуватись послугами міжбібліотечного абонементу.
4.2.3. Отримувати консультативну допомогу щодо користування довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, а також в набутті практичних навичок самостійного пошуку інформації в автоматизованому режимі.
4.3. Брати участь у всіх масових та інформаційних заходах, що проводить бібліотека.
4.4. Обиратися до Бібліотечної Ради та надавати практичну допомогу бібліотеці. 
4.5. Вимагати дотримання конфіденційності щодо анкетних даних про нього та переліку документів, якими він користувався.
4.6. Подавати адміністрації зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.
Користувач зобов’язаний:
4.7. Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення їх він може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, визначений адміністрацією бібліотеки.
4.8. Під час запису до бібліотеки надати необхідні анкетні дані для заповнення читацького формуляру. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати про це бібліотеку.
4.9. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки. Не псувати, не робити позначок, підкреслень, не виривати, не загинати сторінки. Дотримуватися рекомендованих правил користування документами на електронних носіях інформації.
4.10. При одержанні документів ретельно перевірити їх кількість, стан і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зробить на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе читач, який користувався документом останній.
4.11. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
4.12. Не виносити з приміщення бібліотеки не зареєстровані в читацькому формулярі чи електронній системі видання.
4.13. На літній період студенти (денної та вечірньої форми навчання) повинні повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними документи.
4.14. При закінченні навчання або звільненні з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою та підписати обхідний лист про відсутність заборгованості.
4.15. Дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, дотримуватись тиші.
4.16. За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну та матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
4.16.1. Тобто, у разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх ідентичними або рівноцінними документами, необхідними в навчальному процесі, останніх двох років видання.
4.16.2. Відшкодування їх вартості проводиться за цінами, що діють на книжковому ринку на день розрахунку.
4.16.3. При пошкодженні рідкісних і особливо цінних видань, якщо їх номінальна вартість нижча фактичної, спосіб розрахунку та кратність встановлює адміністрація бібліотеки, аж до десятикратної вартості видання, чи його букіністичної ціни.
4.16.4. Грошова компенсація за втрачені документи з фонду бібліотеки повинна бути внесена користувачем безпосередньо в касу навчального закладу.
4.17. За затримання книг понад встановлений бібліотекою термін з користувача може бути стягнута пеня.

5. Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:
5.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, обслуговувати їх згідно Положення про інститут, Положення про бібліотеку та цими Правилами.
5.2. Інформувати користувачів про всі види бібліотечно-інформаційних послуг, що надає в даний час.
5.3. Комплектувати фонди відповідно до наукового та навчально-виховного профілю інституту та запитів користувачів.
5.4. Створити максимально комфортні умови для роботи в бібліотеці, надавати допомогу у пошуку потрібних друкованих документів та користуванні наявними повнотекстовими електронними базами даних та інформаційними базами глобальної мережі Інтернет.
5.4.1. Забезпечити користувачам вільний доступ до фондів бібліотеки через систему абонементів, читальних залів. 
5.4.2. Забезпечити повну інформацію про власні інформаційні ресурси через систему карткових та електронних каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.
5.4.3. Надати можливість професорсько-викладацькому складу користуватись інформаційно-пошуковою системою бібліотеки безпосередньо на робочих місцях через комп’ютерну мережу інституту.
5.4.4. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів замовляти їх в інших бібліотеках по міжбібліотечному абонементу. Використовувати внутрішній та міжнародний книгообмін.
5.4.5. Впроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечно-інформаційного обслуговування. Брати участь у корпораціях по створенню галузевих, регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них через Інтернет.
5.4.6. Проводити серед студентів заняття по засвоєнню бібліотечно-бібліографічних знань, раціональних методів роботи з книгою, культури читання та ін.
5.4.7. Вивчати і максимально задовольняти інформаційні запити користувачів, проводячи маркетингові дослідження їх читацьких інтересів.
5.5. Не використовувати анкетні дані про користувачів та склад їх читання, окрім цілей удосконалення організації бібліотечного обслуговування.
5.6. Проводити на початку кожного навчального року перереєстрацію користувачів.
5.7. Забезпечувати графік роботи бібліотеки відповідно до режиму роботи інституту.
5.8. Звітувати про роботу бібліотеки з питань організації обслуговування користувачів на Вченій, Методичній та Адміністративній Радах інституту.

Бібліотека має право:

5.9. Порушувати перед адміністрацією навчального закладу питання про удосконалення структури бібліотеки з метою розширення бібліотечних послуг користувачам.
5.10. Виставляти свій інформаційний продукт в глобальну комп’ютерну мережу для інформаційного забезпечення дистанційних форм навчання.
5.11. Інформувати адміністрацію деканатів про порушення окремими користувачами перелічених вище правил користування бібліотекою.
5.12. Ставити питання перед керівництвом факультетів інституту про недопускання до сесії студентів, а також не видачі дипломів при заборгованості по бібліотеці.

До уваги користувачів

Згідно з правилами користування бібліотекою ВТЕІ ДТЕУ всі користувачі бібліотеки 1-5 курсів зобов’язані до кінця навчального року повернути на абонементи всю літературу або перереєструвати її для подальшого користування. При втраті будь-якого друкованого документу (книги, навчально-методичної літератури) необхідно зробити рівноцінну заміну. Виконання цих вимог є обов’язковим при підписанні обхідних листів.

Контакти

Бібліотека ВТЕІ 21036 м. Вінниця,

Хмельницьке шосе, 25 тел. 8(0432)550441,

читальна зала №1: тел. 8(0432)550417,

ел. адреса: biblioteka@vtei.edu.ua

Please publish modules in offcanvas position.